Комплексне страхування подорожуючих за кордоном

Комплексне страхування подорожуючих за кордоном

Страхування подорожуючих за кордон забезпечує Ваш комплексний особистий і майновий страховий захист під час подорожей за межі України.

Страховий поліс ERV включає в себе обов'язкові для подорожуючих види страхування, відповідно до Закону України «Про туризм», а також інші види страхування, на Ваш вибір, які допоможуть уникнути додаткових витрат і фінансових збитків у непередбачених ситуаціях до , під час та після Ваших подорожей.

Страховий поліс для виїжджаючих за кордон також є одним із документів, необхідних для отримання візи багатьох країн світу.

Ваш поліс комплексного страхування від ERV може включати в себе різні комбінації наступних видів страхування:

Страхування медичних витрат – дозволить Вам отримати невідкладну медичну допомогу за кордоном, у разі раптового захворювання або нещасного випадку.

При оформленні страхового полісу, зверніть увагу на розмір страхової суми. Для поїздок до країн Євросоюзу рекомендована страхова сума по страхуванню медичних витрат - не менше 30 000 EUR на кожну застраховану особу. Для подорожей по екзотичних напрямках, таких як Таїланд, Індія (Гоа), а також при поїздках у країни значно віддалені від України, острівні держави та країни, наприклад, Мальдіви, Карибські острови, а також в ОАЕ, Японію, Австралію, країни Північної та Південної Америки, рекомендуємо використовувати страхову суму не менше 50 000 EUR/USD. 

Якщо Ви плануєте провести свій відпочинок активно, наприклад, кататися на гірських лижах, санях, ковзанах, мотоциклах, водних лижах, займатися дайвінгом, взяти участь в аматорських спортивних змаганнях, кататися на тваринах чи займатися іншими видами активності з підвищеним ризиком, це обов'язково має бути враховано у Вашому страховому полісі. До страхового тарифу в такому випадку буде застосована надбавка.

Зверніть увагу, що ймовірність настання раптових проблем зі здоров'ям під час подорожей завжди вища для літніх людей, тому при страхуванні туристів віком від 65 до 80 років до страхового тарифу також буде застосована надбавка.

Страхування від нещасного випадку – дозволить отримати грошову виплату, якщо в результаті нещасного випадку, який стався під час подорожі, настала тимчасова втрата працездатності, інвалідність або смерть.

Зверніть увагу, розмір виплати визначається у % від страхової суми, тому, чим вище страхова сума, тим більшу грошову виплату Ви зможете отримати.

Страхування цивільної відповідальності - передбачає цивілізоване вирішення конфліктних ситуацій у суді, юридичну допомогу та відшкодування збитків у разі, якщо Ви з необережності заподіяли шкоду майну чи здоров'ю третіх осіб.

Так, при заняттях активним відпочинком, наприклад, катанні на лижах, велика ймовірність потрапити в ситуацію (зіткнення, падіння), яка спричинить травми або псування майна третіх осіб, в.т.ч. орендованого спортивного інвентарю. Пред'явлення фінансової претензії в цих випадках - звичайна практика, особливо в країнах Західної Європи. Дане страхове покриття дозволить Вам отримати юридично-правову допомогу для захисту своїх інтересів за кордоном.

Страхування багажу - забезпечить Вам компенсацію витрат на придбання речей першої необхідності у разі тривалої затримки багажу, компенсацію збитку, заподіяного багажу, внаслідок псування під час перельоту, крадіжки, втрати, наприклад, через помилкове перевезення в іншу країну, а також в результаті багатьох інших причин.

Страхування від невиїзду (відміни подорожі) - страхування фінансових ризиків, пов'язаних із відміною подорожі або перериванням туристичної подорожі дозволить Вам уникнути фінансових втрат, у разі неможливості відправитися у заплановану подорож або дострокове переривання туристичної подорожі.

Причини скасування подорожі можуть бути різноманітні, наприклад, відмова консульських служб у в'їзній візі, нещасні випадки, раптове захворювання, проблеми з майном, тощо.

Детальніше про умови страхування

Страховка для выезда за границу

Комплексное страхование путешествующих за границей

Страхование путешествующих за границей обеспечивает Вашу комплексную личную и имущественную страховую защиту во время поездок за пределы Украины.

Страховой полис ERV включает в себя обязательные для путешествующих виды страхования, согласно Закону Украины «О туризме», а также другие виды страхования, на Ваш выбор, которые помогут избежать дополнительных расходов и финансовых потерь в непредвиденных ситуациях до, во время и после Ваших путешествий.

Страховой полис для выезжающих за рубеж также является одним из документов, необходимых для получения визы во многие страны мира.

Ваш полис комплексного страхования от ERV может включать в себя различные комбинации следующих видов страхования:

Страхование медицинских расходов – позволит Вам получить медицинскую помощь за границей, в случае внезапного заболевания или несчастного случая.

При оформлении страхового полиса, обратите внимание на размер страховой суммы. Для поездок в страны Евросоюза рекомендуемая сумма по страхованию медицинских расходов - не менее 30 000 EUR на каждого Застрахованного. Для путешествий по экзотическим направлениям, таким как Таиланд, Индия (Гоа), а также при поездках в страны значительно удаленные от Украины, островные государства и страны, например, Мальдивы, Карибские острова, а также в ОАЭ, Японию, Австралию, страны Северной и Южной Америки, рекомендуем использовать страховую сумму не менее 50 000 EUR/USD.

Если Вы планируете провести свой отдых активно, например, кататься на горных лыжах, санях, коньках, мотоциклах, водных лыжах, заниматься дайвингом, принять участие в любительских спортивных соревнованиях, кататься на животных или заниматься другими видами активности с повышенным риском, это обязательно должно быть учтено в Вашем страховом полисе. К страховому тарифу в таком случае будет применена надбавка.

Обратите внимание, что вероятность наступления внезапных проблем со здоровьем во время путешествий всегда выше для пожилых людей, поэтому при страховании туристов от 65 до 80 лет к страховому тарифу также будет применена надбавка.

Страхование от несчастных случаев – позволит получить денежную выплату, если в результате несчастного случая, который произошел во время путешествия, наступила временная потеря трудоспособности, инвалидность или смерть.

Обратите внимание, размер выплаты определяется в % от страховой суммы, поэтому, чем выше страховая сумма, тем большую денежную выплату Вы сможете получить.

Страхование гражданской ответственности - предусматривает цивилизованное разрешение конфликтных ситуаций в суде, юридическую помощь и возмещение ущерба в случае, если Вы по неосторожности причинили вред имуществу или здоровью третьих лиц.

Так, при занятиях активным отдыхом, например, катании на лыжах, велика вероятность попасть в ситуацию (столкновение, падение), которая повлечет травмы или порчу имущества третьих лиц, в.т.ч. арендованного спортивного инвентаря. Предъявление финансовой претензии в этих случаях - обычная практика, особенно в странах Западной Европы. Данное страховое покрытие позволит Вам получить юридическо-правовую помощь для защиты своих интересов за границей.

Страхование багажа - обеспечит Вам компенсацию расходов на приобретение вещей первой необходимости в случае длительной задержки багажа, компенсацию ущерба, причиненного багажу, вследствие порчи во время перелета, кражи, утери, например, из-за ошибочной перевозки в другую страну, а также в результате многих других причин.

Страхование от невыезда (отмены поездки) - страхование финансовых рисков, связанных с отказом от поездки или прерыванием туристической поездки позволит Вам избежать финансовых потерь, в случае невозможности отправиться в поездку или досрочного прерывания туристической поездки.

Причины отмены поездки могут быть самые разные, например, отказ консульских служб во въездной визе, несчастные случаи, внезапное заболевание, проблемы с имуществом и прочее.

Подробнее об условиях страхования

Страхування за кордоном
Страхування за кордоном
Страхування по Україні
Страхування по Україні
© 2013-2019 ПрАТ «Європейське Туристичне Страхування»
Разработка сайта: Webberry