Комплексне страхування подорожуючих по Україні

Комплексне страхування подорожуючих по Україні

Страхування подорожуючих по Україні забезпечує Ваш комплексний особистий і майновий страховий захист на час подорожей в Україну та поїздок по Україні.

Страховий поліс ERV включає в себе обов'язкові для подорожуючих види страхування, відповідно до Закону України «Про туризм», а також інші види страхування, на Ваш вибір, які допоможуть уникнути додаткових витрат і фінансових збитків у непередбачених ситуаціях до, під час та після Ваших подорожей.

Ваш поліс комплексного страхування від ERV може включати в себе різні комбінації наступних видів страхування:

Страхування медичних витрат – дозволить Вам отримати невідкладну медичну допомогу за кордоном, у разі раптового захворювання або нещасного випадку.

Якщо Ви плануєте провести свій відпочинок активно, наприклад, кататися на гірських лижах, санях, ковзанах, мотоциклах, водних лижах, займатися дайвінгом, взяти участь в аматорських спортивних змаганнях, кататися на тваринах чи займатися іншими видами активності з підвищеним ризиком, це обов'язково має бути враховано у Вашому страховому полісі. До страхового тарифу в такому випадку буде застосована надбавка.

Зверніть увагу, що ймовірність настання раптових проблем зі здоров'ям під час подорожей завжди вище для літніх людей, тому при страхуванні туристів віком від 65 до 80 років до страхового тарифу також буде застосована надбавка.

Страхування від нещасних випадків – дозволить отримати грошову виплату, якщо в результаті нещасного випадку, який стався під час подорожі по Україні, настала тимчасова втрата працездатності, інвалідність або смерть.

Зверніть увагу, що розмір виплати визначається у % від страхової суми, тому, чим вище страхова сума, тим більшу грошову виплату Ви зможете отримати.

Страхування цивільної відповідальності - передбачає цивілізоване вирішення конфліктних ситуацій у суді, юридичну допомогу та відшкодування шкоди у разі, якщо Ви з необережності заподіяли шкоду майну чи здоров'ю третіх осіб.

Так, при заняттях активним відпочинком, наприклад, при катанні на лижах, велика ймовірність потрапити в ситуацію (зіткнення, падіння), яка спричинить травми або псування майна 3-х осіб, в.т.ч. орендованого спортивного інвентарю. У цьому випадку Вам може бути пред'явлена ​​претензія від третіх осіб про відшкодування понесених ними збитків. Дане страхове покриття дозволить Вам компенсувати завдані збитки.

Страхування багажу - забезпечить Вам компенсацію витрат на придбання речей першої необхідності в разі тривалої затримки багажу, компенсацію збитку, заподіяного багажу, внаслідок псування під час перельоту, крадіжки, втрати, наприклад, через помилкове перевезення в іншу країну, а також в результаті багатьох інших причин.

Страхування від невиїзду (відміни подорожі) - страхування фінансових ризиків, пов'язаних із відмовою від поїздки або перериванням туристичної поїздки дозволить Вам уникнути фінансових втрат, у разі неможливості відправитися в поїздку або дострокового переривання туристичної поїздки.

Причини скасування поїздки можуть бути різні, наприклад, нещасні випадки, раптове захворювання, проблеми з майном та інше.

Детальніше про умови страхування

Страховой полис Украина - купить страховку по Украине в компании ERV

Комплексное страхование путешествующих по Украине

Страхование путешествующих по Украине обеспечивает Вашу комплексную личную и имущественную страховую защиту на время путешествий в Украину и поездок по Украине.

Страховой полис ERV включает в себя обязательные для путешествующих виды страхования, согласно Закону Украины «О туризме», а также другие виды страхования, на Ваш выбор, которые помогут избежать дополнительных расходов и финансовых потерь в непредвиденных ситуациях до, во время и после Ваших путешествий.

Ваш полис комплексного страхования от ERV может включать в себя различные комбинации следующих видов страхования:

Страхование медицинских расходов – позволит Вам получить медицинскую помощь, в случае внезапного заболевания или несчастного случая во время путешествия по Украине.

Если Вы планируете провести свой отдых активно, например, кататься на горных лыжах, санях, коньках, мотоциклах, водных лыжах, заниматься дайвингом, принять участие в соревнованиях по пляжному волейболу, футболу и пр., кататься на животных или заниматься другими видами активности с повышенным риском, это обязательно должно быть учтено в Вашем страховом полисе. К страховому тарифу в таком случае будет применена надбавка.

Обратите внимание, что вероятность наступления внезапных проблем со здоровьем во время путешествий всегда выше для пожилых людей, поэтому при страховании туристов от 65 до 80 лет к страховому тарифу также будет применена надбавка.

Страхование от несчастных случаев – позволит получить денежную выплату, если в результате несчастного случая, который произошел во время путешествия по Украине, наступила временная потеря трудоспособности, инвалидность или смерть Застрахованного.

Обратите внимание, размер выплаты определяется в % от страховой суммы, поэтому, чем выше страховая сумма, тем большую денежную выплату Вы сможете получить.

Страхование гражданской ответственности - предусматривает цивилизованное разрешение конфликтных ситуаций в суде, юридическую помощь и возмещение ущерба в случае, если Вы по неосторожности причинили вред имуществу или здоровью третьих лиц.

Так, при занятиях активным отдыхом, например, при катании на лыжах, велика вероятность попасть в ситуацию (столкновение, падение), которая повлечет травмы или порчу имущества 3-х лиц, в.т.ч. арендованного спортивного инвентаря. В этом случае Вам может быть предъявлена претензия от третьих лиц о возмещении понесенных ими убытков. Данное страховое покрытие позволит Вам компенсировать нанесенный ущерб.

Страхование багажа - обеспечит Вам компенсацию расходов на приобретение вещей первой необходимости в случае длительной задержки багажа, компенсацию ущерба, причиненного багажу, вследствие порчи во время перелета, кражи, утери, например, из-за ошибочной перевозки в другую страну, а также в результате многих других причин.

Страхование от невыезда (отмены поездки) - страхование финансовых рисков, связанных с отказом от поездки или прерыванием туристической поездки позволит Вам избежать финансовых потерь, в случае невозможности отправиться в поездку или досрочного прерывания туристической поездки.

Причины отмены поездки могут быть самые разные, например, несчастные случаи, внезапное заболевание, проблемы с имуществом и прочее.

Подробнее об условиях страхования

  Страхування за кордоном
  Страхування за кордоном
  Страхування по Україні
  Страхування по Україні
  © 2013-2019 ПрАТ «Європейське Туристичне Страхування»
  Разработка сайта: Webberry